การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

 • ขั้นตอนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
   1. เสียบปลั๊กไฟทุกเส้นที่ต่อมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยปกติจะต่อหม้อแปลงที่เครื่องและต่อจากจอภาพให้เสียบปลั๊กเต้าเสียบให้เรียบร้อย
   2. เปิดสวิตซ์สำหรับเปิด-ปิดเครื่อง (ปุ่ม Power) ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์จะพบว่ามีไฟสีเหลืองติดท่เครื่องคอมพิวเตอร์และที่แป้นพิมพ์
   3. เปิดสวิตซ์จอภาพ หรือบางที่อาจจะติดพ่วงกับจอคอมพิวเตอร์ จะพบตัวอักษรเกิดขึ้นบนจอภาพ

 

 • ขั้นตอนการใช้แผ่นดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว
   1. การจับแผ่นดิสก์ควรจับบริเวณที่ติดฉลาก ให้ด้านที่มีฉลากหงายขึ้น ดังรูป
   2. ใส่แผ่นดิสก์เข้าไปในช่อง Disk Drive A:
   3. การนำแผ่นดิสก์ออก ในระหว่างการทำงานจะมีไฟติดอยู่ อย่าเพิ่งนำแผ่นดิสก์ออก
   4. ให้กดที่ปุ่มที่ใส่ดิสก์ แผ่นดิสก์จะออกมา

 • ขั้นตอนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้โปรแกรมมี 2 วิธี
 • การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม DOS มีดังนี้
    1. นำแผ่นโปรแกรม DOS มาใส่ใน Drive A:
    2. กดปุ่ม Power เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์สักครู่จะปรากฏคำว่า

Current Date is Wed 01-01+2000

Enter new date (mm-dd-yy):

ให้ตรวจสอบ เดือน/วัน/ปี ปัจจุบันว่าตรงหรือไม่ ถ้าไม่ตรงให้แก้ไข ถ้าตรงแล้วให้กด Enter

    1. ต่อจากนั้นจะปรากฏข้อความ

            Current time 12:12:12a

            Enter new time:

ให้ตรวจสอบเวลาปัจจุบันว่าตรงหรือไม่ ถ้าไม่ตรงให้แก้ไข ถ้าตงให้กด Enter

 • การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดย Hard Disk
    1. โดยการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยกดปุ่ม Power จะมีการเข้าสู่โปรแกรมหรือเข้าสู่โปรแกรมของรายการเมนูหลักของโปรแกรม ให้เลือกโปรแกรมที่ต้องการ
    2. ในโปรแกรม Windows 95 จะเข้าสู่หน้าต่าง Windows 95 แล้วเลือก Start เลือกโปรแกรมที่ต้องการต่อไป
 1. วิธีปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
     
               1.    ต้องมีการปิดแฟ้มการทำงานและออกจากโปรแกรมใช้งานก่อนเสมอ

                                    การปิดเครื่องระบบปฏิบัติการ Windows 95 มีขั้นตอนดังนี้

  • เลือกที่ปุ่ม Start
  • เลือก Shut Down จะพบเมนูให้เลือก
  • เลือก Shut Down the Computer
  • เลือก Yes จนกว่าจะปรากฏข้อความว่า

“It now safe to turn off your computer”

  • จึงจะปิดเครื่อง Computer ได้

                2.    ปิดสวิตซ์จอภาพก่อน

                3.    ปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

                4.    ดึงปลั๊กสายไฟออกจากเต้า

                5.    ควรมีการปัดฝุ่นบริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์

                6.    ให้ใช้ผ้าคลุมเครื่องเพื่อป้องกันฝุ่นละออง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s